• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

  

Privacyverklaring ADrem

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2019.

 

Het gebruik van persoonsgegevens door ADrem 

ADrem verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

ADrem verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer (alleen cliënten van uitkeringsinstanties);
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden;
 • CV;
 • Arbeidsdeskundig rapport;
 • Uitslagen digitale testen zoals beroepentest / loopbaanscan / capaciteitentesten;
 • Gegevens uit opdrachten;
 • Uitkomsten vacaturebank JobPort;
 • Ziekmeldingen;
 • Gegevens in een Plan van aanpak / Probleemanalyse / Actueel Oordeel / Deskundigen oordeel / WIA beoordeling;
 • Gespreksverslagen / Logboeken;
 • Belastbaarheidsgegevens;
 • Gegevens omtrent het verloop van uw re-integratie;
 • Gegevens omtrent uw werksituatie (functie / taken / omstandigheden);
 • Loongegevens;
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen.

  

ADrem verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of duurzame inzetbaarheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Afhandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
 • Facturering en financiële administratie;
 • Versturen van informatie en nieuwsbrieven;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Optimaliseren van de bedrijfsvoering, marketing en PR;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ADrem hierbij gerechtvaardigde belangen heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

 

In het kader van haar dienstverlening kan ADrem persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiele nieuwe werkgever. Ook kan ADrem voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden zoals, ICT dienstverleners, boekhouders/accountants, incassobureaus, testbureaus of ingeschakelde ZZP-ers. In het kader van die dienstverlening worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  ADrem heeft afspraken gemaakt met deze partijen over de omgang met uw persoonsgegevens. 

  

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ADrem aan een wettelijke verplichting moet voldoen. ADrem zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ADrem zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ADrem zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ADrem passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om ADrem een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ADrem verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

 Wat als u verzoeken, vragen of klachten heeft

Om uw rechten uit te oefenen of als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ADrem, mevrouw I. Asmus.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

ADrem, gevestigd te Watersnip 22, 5165 KV Waspik. info@ad-re-m.nl  

 

ADrem kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.ad-re-m.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.