• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Algemene voorwaarden ADrem BV

Artikel 1 Definities

In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ADrem BV: de besloten vennootschap en onderdelen die behoren tot deze BV
 2. Wederpartij: een natuurlijk of rechtspersoon die met ADrem BV een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze, de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.  

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ADrem BV afgesloten overeenkomsten. De toepassing van de algemene voorwaarden die de wederpartij gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij anders overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ADrem BV, voor de uitvoering waarvan door ADrem BV derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.
 4. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze voorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding/offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

 1. Elke door ADrem BV uitgebrachte aanbieding/offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in de aanbieding/offerte een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen. In dit kader blijft onverkort van kracht het bepaalde in artikel 2, derde en vierde lid.
 2. ADrem BV kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen/offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een overeenkomst komt tot stand indien de wederpartij de aanbieding/offerte aanvaardt door de daartoe bestemde kopie van de aanbieding/offerte op de aangegeven plaats voor akkoord te tekenen en deze binnen de door ADrem BV genoemde termijn afgesproken in de aanbieding/offerte of wanneer niets is opgenomen in de aanbieding/offerte de geldigheidsduur opgenomen in artikel 3, lid 1 is ontvangen. Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden opdrachtnemer niet totdat deze door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Contractduur, uitvoeringstermijnen en uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ADrem BV en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij ADrem BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ADrem BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. ADrem BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door ADrem BV of door ADrem BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ADrem BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ADrem BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ADrem BV zijn verstrekt, heeft ADrem BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan ADrem BV ter beschikking heeft gesteld. ADrem BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ADrem is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ADrem BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ADrem BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 8. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ADrem BV gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ADrem BV daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5 Prijs

 1. De prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. De prijs heeft dezelfde geldigheidsduur als de offerte.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. De wederpartij is gehouden elke door ADrem BV ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 2. Betaling vindt plaats in euro’s.
 3. ADrem BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige (en volledige) betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien ADrem BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. ADrem BV heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ADrem BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 7. ADrem BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ADrem BV verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. ADrem BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ADrem BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. Indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van ADrem BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is ADrem BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ADrem BV kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ADrem BV op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ADrem BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien ADrem BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is ADrem BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ADrem BV gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ADrem BV, zal ADrem BV in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ADrem BV extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ADrem BV anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ADrem BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ADrem BV op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering van de overeenkomst voor aanvang dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien ADrem BV aansprakelijk mocht zijn voor schade die de wederpartij of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ADrem BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ADrem BV is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien ADrem BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ADrem BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van ADrem BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. ADrem BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ADrem BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ADrem BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ADrem BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ADrem BV of haar leidinggevende of ondergeschikten.
 8. Alle schadeclaims moeten op straffe van verval daarvan binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij opdrachtnemer zijn gemeld.

Artikel 10 Overmacht

 1. ADrem BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ADrem BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ADrem BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. ADrem BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ADrem BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ADrem BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover ADrem BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ADrem BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart ADrem BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ADrem BV toerekenbaar is. Indien ADrem BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden ADrem BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ADrem BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ADrem BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van alle door ADrem BV gehanteerde methoden, technieken en opleidingsmateriaal ligt bij ADrem BV. Kopiëren is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ADrem BV.
 2. ADrem BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. ADrem heeft een privacyreglement conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is via de website www.ad-re-m.nl te in te zien en opvraagbaar bij ADrem via e-mail:
  info@ad-re-m.nl.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ADrem BV partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on contracts for the international sale of goods” (het “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.
 3. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ADrem BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 6. ADrem BV heeft een klachtenreglement; deze is op te vragen via info@ad-re-m.nl